Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa nr 60 im.Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach

Lokalizacja

woj. śląskie

pow. Katowice

Adres

ul. Bolesława Chrobrego 4

40-881 Katowice

NIP

6342386684

Telefon

32 254 18 67

E-mail

Stanowiska

Dyrektor

Elzbieta Ślęzakiewicz

32 254 18 67

32 254 18 67

dyrektor.zss11@op.pl

Kontakt

Sekretarz

Jolanta Pasowska - Bała

32 254 18 67

32 254 18 67

sps60@op.pl

Kontakt

Status prawny jednostki

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach jest miejską jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej.
Nadzór nad działalnością Szkoły Podstawowej nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach sprawuje Prezydent Miasta Katowice, poprzez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.
Szkoła Podstawowa nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach została powołana Uchwałą Nr XLIX/956/17 Rady Miejskiej Katowic z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach na ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalną w Katowicach.Szkoła Podstawowa nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach jest szkołą publiczną.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach realizuje zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w szczególności zapewnia:
• bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
• realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego
• realizację ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
• zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
• opiekę w czasie pobytu dziecka w szkole
• podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej
• współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dzieci i młodzieży
• propagowanie prozdrowotnego stylu życia
• wspieranie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej
Cele i zadania jednostka realizuje w granicach określonych przez możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe

Przebieg i efekty kontorli

2013 rok
Audyt Urzędu Miasta Katowice dot. spraw organizacyjno – kadrowych i realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych – 07.03.-18.04.2013r – wyniki kontroli: plan urlopów sporządzono niezgodnie z art. 163 § 1 KP w zakresie określenia ilości dni podlegających zaplanowaniu dla pracowników; w dzienniku klasy I GM w dniu 22.03.2012r. brak wpisania obecności uczniów przez nauczyciela na zajęciach technicznych oraz w dniu 11.06.2012r. nie wpisano rubryk z przedmiotem zajęć edukacyjnych przez wychowawcę klasowego; nie wyegzekwowanie w 2012r. należnych na 01.01.2012r. odsetek w kwocie 9,80zł z tyt. nieterminowych opłat czynszu za lokal mieszkalny w 2011r.; przekroczenie terminu płatności za 1 fakturę na ogólną ilość 90 sprawdzonych faktur i rachunków; brak pogotowia kasowego; błędy w wystawianiu delegacji służbowych; wpłata kwoty 43,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości za 2012r., gdy jednostka nie wynajmowała już mieszkania woźnemu; brak akceptacji głównego księgowego ZOJO na umowie dot. wykonywania badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych; przy podziale paczek świątecznych dla dzieci pracowników nie uwzględniono art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 04.03.1994r. o ZFŚS; w umowach o udzielenie zwrotnej pożyczki mieszkaniowej stwierdzono, że żyranci nie są wyszczególnieni i podpisani w zawartej umowie.
Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach – 13.03.2013 – Prawidłowość realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2009 – 2010 – zalecenia: w ogólnej liczbie uczniów ujanionej w zestawieni zbiorczym sporządzonym na dzień 30.09.2008 w kategorii uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi ujęto jednego ucznia w stosunku do którego w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdzono istnienie tylko jednej niepełnosprawności ; w ogólnej liczbie uczniów ujawnionej w zestawieni zbiorczym sporządzonym na dzień 30.09.2009 w kateg

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2014 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Wiecierzyńska
Ilość wyświetleń: 33061
08 września 2018 21:07 (Katarzyna Wiecierzyńska) - Aktualizacja danych.
04 marca 2018 09:28 (Katarzyna Wiecierzyńska) - Aktualizacja danych.
04 marca 2018 09:28 (Katarzyna Wiecierzyńska) - Dodanie danych kontaktowych.