Dane teleadresowe

Zespół Szkół nr 3 w Katowicach

Lokalizacja

woj. śląskie

pow. Katowice

Adres

ul. Bolesława Chrobrego 4

40-881 Katowice

NIP

6342386684

Telefon

32 254 18 67

E-mail

Stanowiska

Dyrektor

Elzbieta Ślęzakiewicz

32 254 18 67

32 254 18 67

dyrektor.zss11@op.pl

Kontakt

Sekretarz

Jolanta Pasowska - Bała

32 254 18 67

32 254 18 67

sps60@op.pl

Kontakt

Status prawny jednostki

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach jest miejską jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej.
Nadzór nad działalnością Szkoły Podstawowej nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach sprawuje Prezydent Miasta Katowice, poprzez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.
Szkoła Podstawowa nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach została powołana Uchwałą Nr XLIX/956/17 Rady Miejskiej Katowic z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach na ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalną w Katowicach.Szkoła Podstawowa nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach jest szkołą publiczną.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach realizuje zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w szczególności zapewnia:
• bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
• realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego
• realizację ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
• zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
• opiekę w czasie pobytu dziecka w szkole
• podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej
• współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dzieci i młodzieży
• propagowanie prozdrowotnego stylu życia
• wspieranie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej
Cele i zadania jednostka realizuje w granicach określonych przez możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe

informację wytworzył

adres redakcji i jednostki:

Zespół Szkół nr 3 w Katowicach
ul. Bolesława Chrobrego 4
40-881
tel/fax: 322541867
mail: sps60@onet.pl

Informację udostępnił

Redaktor
Katarzyna Wiecierzyńska
tel./ fax 32 254 18 67
mail. n.wiecierzynska.zss11@op.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2014 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Wiecierzyńska
Ilość wyświetleń: 34860
26 września 2019 21:50 (Katarzyna Wiecierzyńska) - Aktualizacja danych.
26 września 2019 21:43 (Katarzyna Wiecierzyńska) - Aktualizacja danych.
24 września 2019 10:13 (Katarzyna Wiecierzyńska) - Aktualizacja danych.